Tối ưu cache MySQL Query

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Tối ưu cache MySQL Query .

cache MySQL Query

Một công việc đơn giản bạn có thể làm để có thể tăng tốc độ website đó là kích hoạt chế độ cache MySQL Query.

Các bước kích hoạt MySQL Query Cache

mysql -u root -p

Kiểm tra tình trạng cache hiện tại

show variables like 'query_cache_%';

Kết quả trả về tương tự như sau:

+------------------------------+---------+
| Variable_name        | Value  |
+------------------------------+---------+
| query_cache_limit      | 1048576 |
| query_cache_min_res_unit   | 4096  |
| query_cache_size       | 0    |
| query_cache_type       | ON   |
| query_cache_wlock_invalidate | OFF   |
+------------------------------+---------+

query_cache_size: kích thước cache (bytes), không nên đặt lớn quá

query_cache_type: ON hoặc OFF

query_cache_limit: không biết là cái gì ?

Để cấu hình MySQL Query cache, bạn cần chỉnh sửa trong file /etc/my.cnf (Red Hat) hoặc /etc/mysql/my.cnf (Debian)

nano /etc/mysql/my.cnf

Điều chỉnh lại theo ý bạn

query_cache_limit = 3M
query_cache_size = 128M

Khởi động lại mysql

service mysql restart

Kiểm tra lại tình trạng cache hiện tại

mysql> show status like 'Qc%';

Nguồn tham khảo : hocvps.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *