Thay đổi hostname trong CentOS 7

0 Comments

Một số phần mềm yêu cầu server phải được thiết lập chính xác thông tin FQDN (Fully Qualified Domain Name) cho hostname. Đây cũng là vấn đề thường xuyên gặp phải trong khi làm việc với CentOS.

1. Thay đổi Hostname tạm thời (Nếu khởi động lại, nó sẽ trở lại mặc định).

– Kiểm tra hostname hiện tại:

# hostname

– Đổi sang hostname mới là hocmangmaytinh.com:

# hostname vps.vncloud.vn

2. Thay đổi hostname vĩnh viễn:

# hostnamectl set-hostname vps.vncloud.vn

– Kiểm tra trạng thái

# hostnamectl

* Kết quả:

Static hostname: vps.vncloud.vn
     Static hostname: vps.vncloud.vn
     Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
    Machine ID: 9d5a2f1e87d54992bdd39e515abc7a30
      Boot ID: 6b96501dbf704235a31713302a65acad
  Virtualization: vmware
 Operating System: CentOS Linux 7 (Core)
    CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7
      Kernel: Linux 4.15.0-1.el7.elrepo.x86_64
   Architecture: x86-64

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *