[CWP – Phần 3] User Account

0 Comments

Hello các bạn . Hôm nay Vncloud.vn giới thiệu các bạn cách tạo user account trong CWP

User là tài khoản được tạo để cấp do người dùng khác, nó dùng package để giới hạn các thông số sử dụng, bạn có thể xem thêm ở bài viết: [CWP – Phần 2] Tạo Packge

Bạn có thể quản lý user trong mục User Account tại bảng menu CWP >> User Account

Menu User account

Các tính năng được cung cấp trong User account:

Tạo mới User

 

Thêm mới User

Trong mục menu của CWP >> User Account >> New Account

Giải thích các thông số khởi tạo:

 • Domain: Tên domain bạn muốn dùng làm domain chính cho tài khoản mới (không www, hệ thống sẽ tự tạo alias domain có www vào host )
 • Username: Tên tài khoản bạn muốn tạo.
 • Password: Mật khẩu bạn muốn tạo cho tài khoản.
 • Server IPs: lựa chọn IP mà tài khoản này sẽ dùng
 • Package: lựa chọn Package bạn muốn áp dụng cho tài khoản
 • Inode: Số lượng Inode tài khoản được phép sử dụng
 • Email: địa chỉ thư điện tử bạn sẽ dùng để quản lý tài khoản.
 • Backup: kích hoạt tính năng backup
 • Shell Access: tính năng cho phép bạn có thể ssh vào server thông qua tài khoản được cấp
 • AutoSSL: Tự động cài đặt ssl(sử dụng tính năng này ban cần trỏ domain về server trước)
 • Processes: số lượng tiến trình tối đa mà tài khoản được phép tạo ra
 • Open Files: Số lượng file tối đã được phép mở.(có thể tạm hiểu là số lượng các file được các process user sử dụng )

Sau khi bạn thêm user xong có thể chuyển sang menu List Account để kiểm tra các user đã được tạo, tại đây bạn có thể sửa thông tin user nếu muốn.

List User

Với user được tạo, bạn có thể dùng để đăng nhập vào ftp, cwp panel(user) qua đường dẫn http://SERVER-IP:2030/

Kết: Hi vong bài viết này giúp bạn hiểu hơn về tính năng User Accout trên CWP, bạn có thể tạo user để cấp cho người dùng quản lý một cách dễ dàng với các thao tác đơn giản như trên.

Nguồn tham khảo: kienthuclinux.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *