Cài đặt WordPress trên CentOS 6

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cài đặt WordPress trên CentOS 6.

WordPress

Trước khi tiến hành cài đặt , server cần cài đặt sẵn LEMP hoặc LAMP

Lưu ý là khi cài PHP chọn version mới nhất nhé

Các bước cài đặt trên CentOS

Tải Word Press

Đến folder chứa nội dung website (nếu dùng HocVPS Script thì là /home/domain.com/public_html/)

cd /usr/share/nginx/html/
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Giải nén

tar -xzvf latest.tar.gz

Tạo WordPress MySQL Database và User

Xem hướng dẫn thao tác database bằng dòng lệnh. Ví dụ mình tạo database vncloud, user vnclouduser với password password để sử dụng.

Cài đặt Word Press

Tạo file wp-config.php

cp ./wordpress/wp-config-sample.php ./wordpress/wp-config.php

Chỉnh sửa file

sudo nano ./wordpress/wp-config.php

Điền thông tin database, user, password vào

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpressuser');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password');

Lưu và thoát.

Di chuyển tất cả file trong folder word press ra ngoài

mv -f ./wordpress/* ./

Thay đổi ownership folder chứa WordPress

sudo chown nginx:nginx * -R

Giờ bạn có thể tiến hành cài đặt Word Press bằng cách truy cập http://site.com/wp-admin/install.php rồi đó.

Nguồn tham khảo : hocvps.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *