Tag: Cơ sở dữ liệu

Asp.Net Core kết nối cơ sở dữ liệu (Phần III)

0 Comments

  Việc thêm các công việc đã hoàn thành. Công việc tiếp theo của chúng ta là đánh dấu các công việc đã được hoàn thành và ẩn chúng đi.

Read Full

Asp.Net Core kết nối cơ sở dữ liệu (Phần II)

0 Comments

Sau khi thêm một cơ sở dữ liệu, tới đây mọi thứ đã sẵn sàng cho việc sử dụng context trong lớp dịch vụ. Khởi tạo một lớp dịch vụ

Read Full

Asp.Net Core kết nối Cơ sở dữ liệu (Phần I)

0 Comments

  Sử dụng một cơ sở dữ liệu: Ở phần trước chúng ta đã cùng nhau xây dựng ứng dụng nhưng chúng đang sử dụng một danh sách công việc

Read Full